Izjava za javnost

Opozorilo Sindikata Zavoda za gozdove Slovenije o nezmožnosti izvajanja Programa dela za leto 2010 zaradi hudega pomanjkanja materialnih sredstev in nezasedenih delovnih mest.

Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljevanju ZGS) je javni zavod,  ki ga je ustanovila Vlada RS  z namenom, da bo izvajal določila Zakona o gozdovih in vseh gozdovih RS. Poslanstvo ZGS je poleg izvajanja  nalog določenih z zakonodajo, strokovno  usmerjati gospodarjenje z gozdovi in nadzirati  dogajanja v njih. Slovenski Nacionalni program razvoja gozdov (NPRG) posebej poudarja pomen javne gozdarske službe kot „stabilno organizirane gozdarske strokovne službe“ (Program razvoja gozdov, 1996, poglavje 4.15.). V istem poglavju je v zadnji alineji zelo jasno zapisano, da je za financiranje javne gozdarske službe treba zagotoviti stabilno proračunsko financiranje za optimalni obseg te službe in pri financiranju upoštevati izrazito terenski značaj javne gozdarske službe.

V  ZGS smo zaposleni predvsem gozdarski strokovnjaki pretežno z visoko strokovno izobrazbo (VII/1) in z  univerzitetno izobrazbo (VII/2). Nekateri zaposleni imajo VI stopnjo izobrazbe, posamezniki pa magisterij oziroma doktorat.

Izobrazbena struktura je posledica strokovno zahtevnega dela in odgovornosti, ki jih imamo na delovnih mestih.

Glavni materialni strošek ZGS  predstavljajo službeni prevozi, brez katerih je izvajanje del in nalog nemogoče. Zaradi narave dela, ki v veliki meri poteka v gozdu,.so službeni prevozi v ZGS  zelo specifični in niso primerljivi s službenimi  prevozi v ostalem javnem sektorju. Vožnje potekajo po gozdnih cestah, ki so makadamske,  mnoge zelo strme, z grobo podlago, prečnimi jarki, luknjami,  pozimi snežene, poledenele.  Voziti se po takih cestah dnevno, je zelo naporno za ljudi in uničujoče za vozila. Poraba goriva je maksimalna, prav tako pa tudi obraba vozil. Kljub temu, da število prevoženih kilometrov na leto ni zelo veliko, pa so vozila v 5, 6 letih iztrošena in potrebna stalnih , dokaj dragih popravil. Vozni park ZGS je izjemno skromen (okrog 115 službenih vozi) in daleč  premajhen za nemoteno opravljanje dela na terenu. Zato smo zaposleni v ZGS primorani dnevno uporabljati lastna vozila za opravljanje dela  in to pod pogoji, ki nam jih diktira direktor delodajalec. Za uporabo lastnega vozila prejemamo povrnitev stroškov za opravljeno pot v skladu z veljavno kilometrino, vendar  tako povrnjeni stroški pokrijejo v najboljšem primeru  le tekoče obratovanje vozil. Vsa amortizacija vozila in vsa popravila pa so že vsa leta direktno breme zaposlenega. To pa za nas zaposlene ni  sprejemljivo.

Poleg stroškov za izvajanje nalog na terenu, ima ZGS precej stroškov tudi z nepremičninami, ki jih potrebuje za svoje delo.

ZGS ima namreč 14 območnih enot(OE) in 93 krajevnih enot (KE) ter 426 gozdnih revirjev. Vse območne in krajevne enote potrebujejo lastne pisarne (objekte), nekateri revirji pa tudi logarnice v katerih se posluje s strankami, izvaja načrtovanje, izdeluje strokovna gradiva in izdaja dokumente, ter hrani vse evidence. Ti objekti zahtevajo vzdrževanje in čiščenje, ki ga s tako malo denarja ne moremo zagotavljati. Na dokajšnjem deležu teh objektov se zaradi pomanjkanja denarja že povzroča  škoda.

Zmanjšanje št. zaposlenih za 1%, ne glede na to, da je bilo  letos zagotovljeno, da imamo to zmanjšanje že pokrito s prenosi ljudi na SKZG in MKGP v letošnjem letu.

Svet ZGS in vodstvo ZGS nista uveljavila tega dogovora.

Že v letu 2008 je število dejansko zaposlenih v ZGS (755 ljudi in okrog 20 pripravnikov) drastično odstopalo od števila sistemiziranih delovnih mest (825).  V letu 2010 je  število zaposlenih padlo na nesprejemljivih  707 ljudi in nekaj pripravnikov.  Zato letos obratujemo le s  707 zaposlenimi in brez pripravnikov ter nekaj delovne sile, ki je pokrita s  projekti.

V spodnji tabeli so nekateri podatki, ki kažejo na nerazumno vodenje ZGS in absurdno stanje v katerem  se je zato ZGS znašel že v letu 2010.  V letu 2011 se stanje še poslabšuje.

leto Možni posekv milj. m3 Št. upravnih postopkov Št. zaposlenih % materialnih stroškov v proračunu ZGS
1997 3,201 48 550 755 25 %
2001 3,608 55 383 755 19 %
2010 5,311 65 486 707 13 %

 

Že v letošnjem letu ugotavljamo, da so materialni stroški prepolovljeni, kar pomeni, da denarja za izvajanje del in nalog ni dovolj. Sredstva za službene prevoze so za leto 2011  le na višini 62% količine za leto 2008. Predvidoma bodo  ta  sredstva v celoti porabljena  že v septembru.

Glede na informacije, ki jih imamo bo stanje leta 2012 dejansko postalo do konca nemogoče. Možni posek bo okvirno 6,5 milj m3, število upravnih postopkov bo blizu 70 000, število zaposlenih bo zaradi nadaljnjih  varčevalnih ukrepov padlo pod 700, prav tako pa bodo iz istih razlogov najbrž dodatno odvzeta sredstva za materialne stroške (le še 10%)

K vsemu pa je treba dodati še dejstvo, da se v zadnjih letih zelo hitro povečuje število delovnih nalog (MKGP, ZGS, zakonodaja, nove pravne podlage, agencija) in količina potrebnega dela ( naravni dejavniki, ZUP, evro direktive, nove tehnologija, spremembe trga…)

Sindikat ZGS opozarja, da je glede navedenega povsem jasno, da predlagani  finančni načrt ne zagotavlja izvajanja predvidenih nalog v programu dela ZGS. Prav tako  finančni načrt onemogoča  gospodarno ravnanje z nepremičninami in redno letno  vzdrževanje objektov za katere odgovarja ZGS. Zato je popolnoma nerazumljivo in nesprejemljivo,  da tak finančni načrt  podpira direktor ZGS! Kljub opozorilom nekaterih članov Sveta ZGS direktor ni spremenil mnenja in vztraja na sprejetem načrtu, ki je nerealen in zavajajoč.

Zaradi navedenega se že tako skromne razmere na delovnih mestih na večini krajevnih enot  in območnih enot drastično slabšajo. Skorajda že ponižujoč izgled poslovnih prostorov marsikje po Sloveniji, postaja v letošnjem letu resno problematičen, saj  se zaradi „varčevanja“ na mnogih objektih že dela škoda.

Zaradi dejstva, da minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, D. Židan in direktor ZGS, J. Jakša  naših večletnih opozoril, prošenj in predlogov ne upoštevata in zato, ker zaposleni v ZGS nismo dolžni prevzemati stroškov poslovanja ZGS na lastna pleča, obveščamo javnost, lastnike gozdov in uporabnike naših storitev, da bo izvajanje del in nalog na terenu potekalo samo v okviru razpoložljivih finančnih sredstev in sredstev za delo, ki so v lasti ZGS.

Sindikat ZGS sporoča širši javnosti in opozarja, da finančno stanje, način poslovanja in gospodarjenja v  Zavodu za gozdove ter ukrepi direktorja ZGS,   MKGP in Vlade RS onemogočajo normalno izvajanje del in nalog ZGS. Vlada RS, ministrstvo in direktor ZGS ne spoštujejo Programa razvoja gozdov v Sloveniji. Nasprotno, s svojim neodgovornim ravnanjem delujejo v nasprotju s Programom in pri tem  zavirajo gospodarjenje z gozdovi, ter uničujejo osrednjo  gozdarsko strokovno službo. Ob vsem naštetem, pa posebej bodejo v oči nekatera izplačila ZGS, ki vsebinsko in količinsko kažejo na to, da je za nekatere posle denarja vedno dovolj.

 

Igor Lampre, l.r.
PREDSEDNIK KS ZGS