Izjava za javnost

📅  4. september 2011

Opozorilo Sindikata Zavoda za gozdove Slovenije o nezmožnosti izvajanja Programa dela za leto 2010 zaradi hudega pomanjkanja materialnih sredstev in nezasedenih delovnih mest


Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljevanju ZGS) je javni zavod, ki ga je ustanovila Vlada RS z namenom, izvajanja določil Zakona o gozdovih v vseh gozdovih RS. Poslanstvo ZGS je ob izvajanju nalog, določenih z zakonodajo, strokovno usmerjati gospodarjenje z gozdovi in nadzirati dogajanje v njih. Slovenski Nacionalni program razvoja gozdov (NPRG) posebej poudarja pomen javne gozdarske službe kot „stabilno organizirane gozdarske strokovne službe“ (Nacionalni program razvoja gozdov, 1996, poglavje 4.15.). V istem poglavju je v zadnji alineji zelo jasno zapisano, da je za financiranje javne gozdarske službe treba zagotoviti stabilno proračunsko financiranje za optimalni obseg te službe in pri financiranju upoštevati izrazito terenski značaj javne gozdarske službe.


V  ZGS smo pretežno zaposleni gozdarski strokovnjaki z visoko strokovno izobrazbo (VII/1) in z univerzitetno izobrazbo (VII/2). Nekateri zaposleni imajo VI. stopnjo izobrazbe, posamezniki pa magisterij (VIII) oziroma doktorat (IX). Izobrazbena struktura je posledica strokovno zahtevnega dela in odgovornosti, ki jih imamo na delovnih mestih.


Glavni materialni strošek ZGS predstavljajo službeni prevozi, brez katerih je izvajanje del in nalog nemogoče. Zaradi narave dela, ki v veliki meri poteka v gozdu, so službeni prevozi v ZGS zelo specifični in niso primerljivi s službenimi  prevozi v ostalem javnem sektorju. Vožnje potekajo po gozdnih cestah, z grobo podlago (makadam), prečnimi jarki in luknjami, mnoge so zelo strme, pozimi pa tudi zasnežene ali poledenele. Dnevna vožnja po takih cestah je zelo naporna za ljudi in uničujoča za vozila. Poraba goriva je maksimalna, prav tako pa tudi obraba vozil. Kljub temu, da število prevoženih kilometrov na leto ni zelo veliko, so vozila v 5-6 letih iztrošena in potrebna stalnih, dokaj dragih popravil. Vozni park ZGS je izjemno skromen (~115 službenih vozi) in daleč premajhen za nemoteno opravljanje dela na terenu. Zato smo zaposleni v ZGS primorani dnevno uporabljati lastna vozila za opravljanje dela in to pod pogoji, ki nam jih diktira direktor delodajalec. Za uporabo lastnega vozila prejemamo povrnitev stroškov za opravljeno pot v skladu z veljavno kilometrino, vendar tako povrnjeni stroški pokrijejo v najboljšem primeru le tekoče obratovanje vozil. Tako so vsa popravila in amortizacija vozila že leta direktno breme zaposlenih, kar zanje ni sprejemljivo.


Ob stroških za izvajanje nalog na terenu ima ZGS precej stroškov tudi z nepremičninami, potrebnimi za svoje delo. ZGS ima namreč 14 območnih enot (OE) in 93 krajevnih enot (KE) ter 426 gozdnih revirjev. Vse območne in krajevne enote potrebujejo lastne pisarne (objekte), nekateri revirji pa tudi logarnice, v katerih se posluje s strankami, izvaja načrtovanje, izdeluje strokovna gradiva in izdaja dokumente ter hrani vse evidence. Ti objekti zahtevajo vzdrževanje in čiščenje, ki ga s tako malo denarja ne moremo zagotavljati. Na velikem deležu teh objektov se zaradi manjke denarja že ustvarja škoda.

Število zaposlenih je bilo zmanjšano za 1%, ne glede na to, da je bilo letos zagotovljeno, da imamo to zmanjšanje že pokrito s prenosi ljudi na SKZG in MKGP v letošnjem letu. Svet ZGS in vodstvo ZGS nista uveljavila tega dogovora. Že v letu 2008 je število dejansko zaposlenih v ZGS (755 ljudi in okrog 20 pripravnikov) drastično odstopalo od števila sistemiziranih delovnih mest (825).  V letu 2010 je  število zaposlenih padlo na nesprejemljivih 707 ljudi in nekaj pripravnikov. Letos tako obratujemo le s 707 zaposlenimi in brez pripravnikov ter nekaj delovne sile, ki je pokrita s  projekti.


V spodnji tabeli so nekateri podatki, ki kažejo na nerazumno vodenje ZGS in absurdno stanje, v katerem se je ZGS posledično znašel že v letu 2010. V letu 2011 se stanje še poslabšuje. Že v letošnjem letu ugotavljamo, da so materialni stroški prepolovljeni, kar pomeni, da denarja za izvajanje del in nalog ni dovolj. Sredstva za službene prevoze so za leto 2011 dosegla le 62% količine za leto 2008. Predvidoma bodo ta sredstva v celoti porabljena že septembra.

Glede na razpoložljive informacije bo stanje leta 2012 dejansko postalo povsem nemogoče. Možni posek bo ~6,5 mio m^3, število upravnih postopkov bo blizu 70.000, število zaposlenih bo zaradi nadaljnjih varčevalnih ukrepov padlo pod 700, prav tako pa bodo iz istih razlogov najbrž dodatno odvzeta sredstva za materialne stroške (ostane le še 10%). K vsemu temu je treba dodati še dejstvo, da se v zadnjih letih zelo hitro povečuje število delovnih nalog (MKGP, ZGS, zakonodaja, nove pravne podlage, agencija) in količina potrebnega dela ( naravni dejavniki, ZUP, evro direktive, nove tehnologija, spremembe trga…)


Sindikat ZGS opozarja, da je glede navedenega povsem jasno, da predlagani finančni načrt ne zagotavlja izvajanja predvidenih nalog v programu dela ZGS. Prav tako finančni načrt onemogoča gospodarno ravnanje z nepremičninami in redno letno vzdrževanje objektov, za katere odgovarja ZGS. Zato je popolnoma nerazumljivo in nesprejemljivo,  da tak finančni načrt  podpira direktor ZGS! Kljub opozorilom nekaterih članov Sveta ZGS direktor ni spremenil mnenja in vztraja na sprejetem načrtu, ki je nerealen in zavajajoč. Zaradi navedenega se že tako skromne razmere na delovnih mestih na večini krajevnih enot in območnih enot drastično slabšajo. Skorajda že ponižujoč izgled poslovnih prostorov marsikje po Sloveniji postaja v letošnjem letu resno problematičen, saj zaradi „varčevanja“ na mnogih objektih nastaja škoda.


Zaradi dejstva, da minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, D. Židan, in direktor ZGS, J. Jakša, naših večletnih opozoril, prošenj in predlogov ne upoštevata in zato, ker zaposleni v ZGS nismo dolžni prevzemati stroškov poslovanja ZGS na lastna pleča, obveščamo javnost, lastnike gozdov in uporabnike naših storitev, da bo izvajanje del in nalog na terenu potekalo samo v okviru razpoložljivih finančnih sredstev in sredstev za delo, ki so v lasti ZGS.


Sindikat ZGS sporoča širši javnosti in opozarja, da finančno stanje, način poslovanja in gospodarjenja v Zavodu za gozdove ter ukrepi direktorja ZGS,   MKGP in Vlade RS onemogočajo normalno izvajanje del in nalog ZGS. Vlada RS, ministrstvo in direktor ZGS ne spoštujejo Programa razvoja gozdov v Sloveniji. Nasprotno, s svojim neodgovornim ravnanjem delujejo v nasprotju s Programom in pri tem  zavirajo gospodarjenje z gozdovi ter uničujejo osrednjo gozdarsko strokovno službo. Ob vsem naštetem posebej bodejo v oči nekatera izplačila ZGS, ki vsebinsko in količinsko kažejo na to, da je za nekatere posle denarja vedno dovolj.


Igor Lampre, l.r.

Predsednik KS ZGS