O sindikatu

Gozd je eno največjih naravnih bogastev Slovenije. Za razliko od mnogih drugih naravnih bogastev lahko gozd v pravih rokah, pod budnim očesom strokovnjakov, postane skrinja zaklada, ki se vedno znova napolni. Zavod za Gozdove Slovenije pokriva 396 gozdnih revirjev in 10 lovišč s posebnim namenom, ki so nadalje združeni v 69 krajevnih enot (KE) in 14 območnih enot (OE). Po vsem premetavanju številk in statistike se vendarle moramo zavedati, da breme obiska gozda, načrtovanja, presoje in pravilne odločitve pade na ramena posameznemu gozdarju. Kot vse prepogosto v naši državi se marsikdaj spregleda pomembnost javnih delavcev in težavnosti njihovega poklica; slednja stvar je še posebej resnična v primeru dela gozdarja. 

Zaradi potrebe, da se bolje prisluhne problemom malega človeka, in zaradi večnega optimizma po svetlejši prihodnosti gozdarskega poklica se je leta 1994 ustanovil Sindikat Zavoda za gozdove Slovenije (SZGS). 


Pomembno je tudi, da smo od julija 2000 člani Sindikata državnih organov Slovenije (SDOS), kar nam daje večjo širino delovanja in večjo pogajalsko moč.


Zastopamo interese vseh zaposlenih na ZGS: 


Cilji sindikata so preprosti, a izjemno pomembni za zadovoljstvo vseh zaposlenih:


Z našimi idejami in izkušnjami lahko v slogi premikamo zastarele dogme tega, kar naj bi pripadalo delavcu v javnem zavodu. Vsi, ki niso včlanjeni, so v tem boju sami, torej kot glas praktično ne obstajajo in bodo le stežka karkoli dosegli. Skupaj zmoremo in vedno znova lahko dosežemo marsikaj. Poskrbimo za ljudi, ki skrbijo za slovensko naravno zakladnico in skupaj utirajmo pot novi dobi slovenskega gozdarstva!

Ureditev in delovanje sindikata

Sindikat ZGS je organiziran po vseh organizacijskih enotah, razen na centralni enoti v Ljubljani.

SZGS je organiziran na sledeči način:


Območni odbor & sindikalni zaupnik vsake OE (lovci imajo svojega zaupnika kljub razpršenosti po večih OE).

Izvršni odbor (IO) s 15 člani se predvidoma sestaja najmanj 4-krat letno, obravnava in spremlja aktualno problematiko zaposlenih in sprejema sklepe o nadaljnjem delu sindikata. Sprejeti sklepi so obvezujoči za vse člane sindikata, odgovornost za njihovo izvajanje pa nosijo sindikalni zaupniki. Izvršni odbor v primerih novonastalih problemov, pogajanj in ostalih potreb oblikuje oblikuje pogajalske skupine s tremi ali več pogajalci, ki so člani IO.

Člani IO med seboj izvolijo predsednika za dobo 5 let, med katero vodi sindikat, organizira seje, izvaja sklepe in je zunanji predstavnik sindikata; je tudi član Republiškega odbora SDOS.


Delo sindikalnega zaupnika se iz leta v leto spreminja in terja prilagajanje novim razmeram, kot so vedenje, način komuniciranja, način pogajanj, medsindikalna usklajevanja in sestankovanje na najvišji ravni. Sindikalni zaupniki nosijo veliko breme odgovornosti, posebej ker naši sogovorniki (delodajalci) nenehno zvišujejo zahtevnost medsebojne komunikacije in prelagajo odgovornost sprejetih odločitev na sindikat. Kljub temu smo sindikalisti tisti zaposleni, ki pod takšnimi pogoji še vedno postavimo druge pred sebe in se na vso moč trudimo urediti probleme vseh ljudi okoli nas. Zavezani smo k pripadnosti, pomoči, razumevanju, solidarnosti in borbenosti, brez česar ne bi bili osebe, vredne zaupanja vaše usode.

ZSSS Pristopna Izjava.pdf